Welcome to the Pear Genome Project  
 

Community

  Centre of Pear Engineering Technology Research, Nanjing Agricultural University
Group leader: Prof. Shaoling Zhang
Main contributor: Jun Wu, Shutian Tao, Kaijie Qi, Juyou Wu, Xiaosan Huang, Meng Li
 
  BGI-Shenzhen
Group leader: Prof. Jun Wang
Main contributor: Zhiwen Wang, Shilin Zhu, Shu Zhang, Xun Xu, Junyi Wang
 
  Institute of Horticulture, Zhejiang Academy of Agricultural Sciences
Group leader: Prof. Zebin Shi
Main contributor: Meisong Dai, Yuezhi Wang, Shujun Zhang
 
  Institute of Fruit Tree Research, Hebei Academy of Agriculture and Forestry Sciences
Group leader: Prof. Yingtao Wang
Main contributor: Yong Li, Xiao Li, Yongbo Wang, Yaru Wang, Yanxiao Han, Guosheng Liu
 
 

University of Illinois at Urbana-Champaign
Group leader: Prof. Ray Ming
Main contributor: Leiting Li

Group leader: Prof. Schuyler S. Korban
Main contributor: M. Awais Khan, Danman Zheng

 
  University of Georgia
Group leader: Prof. Jeffrey L. Bennetzen
Main contributor: Hao Wang
 
  University of Hawaii
Group leader: Prof. Robert E. Paull
Main contributor: Nancy J. Chen
 
  Tohoku University
Group leader: Prof. Takeshi Nishio
Main contributor: Chunlei Wang
Copyright © 2011~2015 College of Horticulture & Centre of Pear Engineering Technology Research, Nanjing Agricultural University. All rights reserved.